Zhrnutie 9

V marketingových postupoch prevládajú necenové faktory, cena však ostáva rozhodujúcim prvokom marketingového mixu. Je jediným prvkom marketingového mixu, ktorý produkuje príjmy.

Pri stanovovaní ceny je potrebné brať do úvahy tri základné prvky, a to náklady, dopyt a konkurenciu.