Zhrnutie 5

Cielený marketing pozostáva z troch činností: segmentácia trhu, trhové cielenie a trhové umiestňovanie. Segmentácia trhu predstavuje rozčlenenie trhu na menšie konzistentné skupiny kupujúcich, ktoré sú vnútorne homogénne a medzi sebou čo najviac heterogénne. Nasleduje trhové cielenie, súčasťou ktorého je hodnotenie príťažlivosti trhových segmentov a voľba trhových segmentov. Pre vybrané trhové segmenty je potrebné stanoviť vhodnú stratégiu umiestnenia za účelom dosiahnutia zmysluplného a odlišného konkurenčného postavenia na cieľovom trhu.