Zhrnutie 4

Podniky sa dokážu prispôsobovať a reagovať na neustále sa meniace podmienky na trhu prostredníctvom trhovo orientovaného plánovania. Podnik s diverzifikovanými podnikateľskými aktivitami nemôže o svojich aktivitách uvažovať izolovane. Korporátne podnikanie vyžaduje využívanie vhodných nástrojov na riadenie portfólia podnikateľských aktivít. Medzi tieto nástroje sa zaradzujú napr. BCG matica a GE matica. BCG matica je nástrojom na riadenie portfólia, ktorý rešpektuje dve základné dimenzie, a to rast trhu a relatívny podiel na trhu. Podnikateľské aktivity SPJ môžu byť rozdelené do 4 skupín: hviezdy, dojné kravy, otázniky a psy.


Na úrovni strategických podnikateľských jednotiek sa využívajú najmä konkurenčné stratégie. Jedny z najznámejších sú konkurenčné stratégie podľa Portera. Základom pre ich vymedzenie sú dva parametre, a to typ konkurenčnej výhody a konkurenčný rozsah. Podľa Portera konkurenčné stratégie delíme na stratégiu minimalizácie nákladov (nákladové vodcovstvo), stratégiu diferenciácie a stratégiu úzkeho zamerania (stratégia koncentrácie).