Zhrnutie 3

Marketingové prostredie sa mení čím ďalej, tým rýchlejšie. Stále viac sa opiera o informácie, než o predajnú silu. Marketingový informačný systém zahŕňa pracovníkov, zariadenia a informačné technológie pre zber, triedenie, analyzovanie a distribuovanie potrebných, včasných a presných informácií pre tvorcov marketingových rozhodnutí. Marketingový informačný systém zahŕňa štyri zložky, nazývané aj ako prvky MIS: systém interných informácií, systém marketingového spravodajstva, marketingový výskumný systém a systém na podporu rozhodovania.