Zhrnutie 2

Marketingové prostredie tvoria nekontrolovateľné faktory, ktoré obklopujú podnik. Je zložené z makroprostredia a externého a interného mikroprostredia. Makroprostredie zahŕňa vplyvy, ktoré podnik svojimi aktivitami nemôže ovplyvniť alebo len vo veľmi malej miere. Je tvorené demografickým, ekonomickým, politickým a legislatívnym, prírodným, sociálnym a vedecko-technickým prostredím. Pre skúmanie faktorov makroprostredia je možné použiť PEST analýzu a jej modifikácie. Mikroprostredie podniku pozostáva z podniku a jeho dodávateľov, odberateľov (zákazníkov), konkurentov, marketingových sprostredkovateľov a verejnosti. Marketingové prostredie je pre podnik zdrojom príležitostí, ale i hrozieb. Ich poznanie spolu s identifikovanými slabými i silnými stránkami podniku jej zdrojom konkurenčnej výhody podniku.


Pre analýzu externého a interného prostredia sa používa SPACE analýza a SWOT analýzy, ktorá je východiskom pre formulovanie stratégie zohľadňujúcej súlad medzi internými schopnosťami podniku a jeho vonkajším prostredím.