Zhrnutie 11

Marketingová komunikácia je ostatným nástrojom marketingového mixu, ktorý zabezpečuje kontakt s cieľovými skupinami. Marketingový komunikačný mix sa skladá z 5 hlavných faktorov: reklama, podpora predaja, public relations, osobný predaj a priamy marketing. Ich vzájomným prepojením by sa mal dosiahnuť maximálny, navzájom sa znásobujúci a posilňujúci synergicky efekt.


Integrovaná marketingová komunikácia realizuje komunikačné aktivity s dôrazom na pridanú hodnotu celej škály komunikačných nástrojov a ich vzájomnú kombináciu za účelom dosiahnutia zrozumiteľnosti, komplexnosti a maximalizácie vplyvu marketingovej komunikácie.