Zhrnutie 10

Distribúcia je jedným z nástrojov marketingového mixu, ktorý je často označovaný aj ako miesto. Jej zmyslom je zabezpečiť presun tovaru od výrobcu takým spôsobom, aby zákazník mohol kúpiť produkt v geograficky vhodnom mieste, v požadovanom čase i v množstve. Základné členenie distribučných ciest je na priame distribučné cesty a nepriame distribučné cesty. Štruktúra distribučnej cesty závisí od toho, o aký druh tovarov a služieb ide.