Zhrnutie 1

Marketing sa zaoberá zisťovaním a uspokojovaním ľudských a spoločenských potrieb. Podstatou marketingu je, že úspech vychádza z porozumenia potrebám a prianiam okolia a z vytváraných myšlienok, služieb alebo produktov, ktorými sú tieto potreby a priania napĺňané.


Marketingový manažment je umenie a veda výberu cieľových trhov a získavania, udržiavania si a rozširovania počtu zákazníkov vytváraním a poskytovaním hodnoty pre zákazníka, to znamená získať, udržať si a rozvíjať zákazníkov tým, že sa vytvorí, dodá, komunikuje vyššia hodnota pre zákazníka.