Zadanie 8

Zakreslite životný cyklus vybraných produktov každodennej potreby a dlhodobej potreby.
Porovnajte ich a identifikujte rozdiely v jednotlivých fázach ich životného cyklu. .