Zadanie 5

Uveďte príklad produktu, u ktorého je vhodná jednorozmerná segmentácia a príklad produktu, u ktorého je vhodná viacrozmerná segmentácia. Špecifikujte konkrétne segmentačné premenné.