Zadanie 1

Na vybranom produkte identifikujte potreby zákazníka, ktoré si uvedomuje a latentné potreby.
Vysvetlite rozdiel medzi pojmami potreba, prianie a dopyt.