Úrovne segmentácie trhu

Segmentácia trhu spočíva vo vhodnom rozdelení trhu na homogénne časti, trhové segmenty, ktoré sa stanú pre podnik cieľovým trhom so špecifickým marketingovým mixom. Segmentácia trhu predstavuje úsilie podniku dosiahnuť dokonalé zacielenie, ktoré sa dá realizovať v štyroch rozlišovacích úrovniach, ktorými sú:

  • trhové segmenty,
  • trhové výklenky (mikrosegmenty),
  • lokálne (miestne) oblasti,
  • jednotlivci


                                       trhový segment       trhový výklenok       lokálne oblasti           jednotlivci


Obrázok 5 | Úrovne segmentácie trhu a ich vývoj


Trhový segment zahŕňa väčšiu konzistentnú skupinu zákazníkov v rámci celého trhu a je definovaný ako časť trhu, ktorú tvoria spotrebitelia s podobnými vlastnosťami, spotrebiteľským správaním a nákupných rozhodovaním na danom trhu. Nakoľko podnik spravidla nie je ochotný súčasne prispôsobovať svoju ponuku každému jednotlivcovi, snaží sa identifikovať špecifickú skupinu zákazníkov (trhový segment), ktorých potreby a priania sú podobné.


Trhový výklenok je užšie definovaná skupina zákazníkov, ktorých potreby a priania je možné dokonale uspokojovať. Predajcovia vyhľadávajú trhové segmenty tak, že sa snažia trhové segmenty rozdeľovať na subsegmenty alebo identifikujú špecifické skupiny zákazníkov, ktorí majú podobné rysy a vyžadujú špeciálne kombinácie úžitkov. Trhové segmenty sú pomerne rozsiahle a priťahujú väčší počet konkurentov, výklenky sú natoľko malé, že ich obvykle obsluhuje jedna alebo niekoľko málo podnikov.


Programy lokálného marketingu sú šité na mieru podľa potrieb a prianí lokálnych zákazníckych skupín. Podniky, ktoré preferujú lokálny marketing, sú presvedčené, že celonárodné propagačné akcie sú zbytočné, pretože do značnej miery zlyhávajú. Odporcovia lokálneho marketingu argumentujú tým, že vedie k zvyšovaniu výrobných a marketingových nákladov a k znižovaniu efektivity podnikania.


Najnižšia úroveň segmentácie predstavuje trhový segment jednotlivca (individuálny marketing). Individuálny marketing, nazývaný aj zákazkový marketing alebo hromadný zákazkový marketing, je schopný hromadným spôsobom obsluhovať jednotlivca a rešpektovať jeho špecifické požiadavky.


Samostatnou formou individuálneho marketingu je selfmarketing.