Úrovne distribučných ciest

Distribučné cesty sú skupiny nezávislých organizácií, ktoré sa podieľajú na procese sprístupňovania produktu pre užitie alebo spotrebu. Ide o súbor vzájomne nezávislých podnikov a osôb, ktoré sa podieľajú na procese sprístupňovania produktov a súvisiaceho servisu od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi alebo na ďalšie spracovanie. Distribučná cesta pritom plní najmä preklenovaciu funkciu v zmysle časového nesúladu medzi výrobou a spotrebou, priestorového rozdielu medzi výrobou a spotrebou a vlastníckych rozdielov oddeľujúcich produkty od konečných spotrebiteľov.


Základné členenie distribučných ciest je na základe počtu medzičlánkov. Distribučné cesty sa delia na:

  • priame distribučné cesty (skladajú sa z výrobcu a konečného spotrebiteľa bez medzičlánkov),
  • nepriame distribučné cesty (skladajú sa z výrobcu, konečného spotrebiteľa a jedného alebo viacerých medzičlánkov).

Pre vyjadrenie dĺžky marketingovej cesty sa udáva počet sprostredkovateľských úrovní (medzičlánkov), pričom sa rozlišujú štyri základné úrovne (nulová až tretia úroveň), ktoré sú vytvárané:

  • výrobcami,
  • veľkoobchodom (všetky činnosti týkajúce sa predaja tovaru a služieb subjektom, ktoré ich nakupujú za účelom ďalšieho predaja),
  • sprostredkovateľmi,
  • maloobchodom (všetky aktivity, ktoré sú spojené s predajom výrobkov alebo služieb konečným spotrebiteľom pre neobchodné použitie),
  • spotrebiteľmi.

Štruktúra distribučnej cesty závisí aj od toho, o aký druh tovarov a služieb sa jedná. Na základe uvedeného sa rozlišujú dva základné typy distribučných ciest, a to:

  • distribučné cesty so spotrebným tovarom,
  • distribučné cesty s priemyselným tovarom.

 

výrobca

             

spotrebiteľ

             
                 

výrobca

         

maloobchod

 

spotrebiteľ

           
                 

výrobca

 

veľkoobchod

     

maloobchod

 

spotrebiteľ

         
                 

výrobca

 

veľkoobchod

 

sprostredkovateľ

 

maloobchod

 

spotrebiteľ

       

Obrázok 7 | Distribučná cesta so spotrebným tovarom


Distribučná cesta s priemyselným tovarom je tvorená výrobcom, priemyselným zákazníkom a jednotlivými medzičlánkami, medzi ktoré patrí obchodný zástupca a priemyselný distribútor.


výrobca

         

priemyselný

zákazník

         
             

výrobca

     

priemyselný distribútor

 

priemyselný

zákazník

       
             

výrobca

 

obchodný zástupca

 

priemyselný distribútor

 

priemyselný

zákazník

     
             

výrobca

 

obchodný zástupca

 

priemyselný distribútor

 

priemyselný

zákazník

     

Obrázok 8 | Distribučná cesta s priemyselným tovarom


Jednotlivé subjekty distribučného kanála sú prepojené tokom produktov, tokom vlastníctva, finančným tokom a tokom marketingovej komunikácie