Test 9

1. časť: Označte jednu správnu odpoveď.

 

Cena je:

 1. a) peňažným vyjadrením jednotkových fixných nákladov produktu,
 2. b) vyjadrením hodnoty produktu,
 3. c) nástrojom marketingového mixu, ktorý produkuje náklady,
 4. d) priamoúmerná kvalite produktu,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Cenový strop je daný:

 1. a) dopytom,
 2. b) konkurenciou,
 3. c) variabilnými nákladmi,
 4. d) mierou zisku,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Cenové dno je dané:

 1. a) dopytom,
 2. b) nákladmi,
 3. c) konkurenciou,
 4. d) ziskom a stratou,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Cenová elasticita dopytu udáva ako:

 1. a) bude reagovať ponuka na zmenu cien,
 2. b) bude reagovať dopyt na zmenu ceny,
 3. c) sa zvýši cena po zvýšení dopytu,
 4. d) sa zníži cena po znížení dopytu,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Maximalizácia podielu na trhu predpokladá, že:

 1. a) zvyšovanie ceny je možné v dôsledku získavania skúseností a poklesu výrobných nákladov,
 2. b) väčší objem predaja povedie k zníženiu nákladov na jednotku produkcie a v krátkodobom časovom horizonte k zvýšeniu ziskov,
 3. c) zvýšená cena stimuluje rast trhu a odrádza konkurentov od vstupu na trh,
 4. d) trh je citlivý,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

 

2. časť: Označte všetky správne odpovede.

 

Cena je:

 1. a) protihodnotou, ktorú musí zákazník zaplatiť za získanie produktu,
 2. b) vyjadrením hodnoty produktu,
 3. c) nástrojom marketingového mixu, ktorý produkuje príjmy,
 4. d) nie je nástrojom marketingového mixu,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Ak si podnik zvolí metódu tvorby ceny podľa modelu 3C, musí mať k dispozícii:

 1. a) zákaznícka funkcia (Customer demand Schedule),
 2. b) náklady pre zákazníka (Cost to the Customer),
 3. c) nákladová funkcia (Cost function),
 4. d) hodnota pre zákazníka (Customer value),
 5. e) ceny konkurentov (Competitor´s price).
 6. f) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Stratégia rýchleho zbierania je väzbou:

 1. a) vysokej ceny,
 2. b) nízkej ceny,
 3. c) vysokých nákladov na propagáciu,
 4. d) nízkych nákladov na propagáciu,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Medzi metódy tvorby cien nepatria:

 1. a) tvorba cien pomocou cenovej prirážky,
 2. b) tvorba cien pomocou cieľovej návratnosti,
 3. c) tvorba cien pomocou vnímanej hodnoty,
 4. d) tvorba cien pomocou bežných cien,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Príčinou zvyšovania cien môže byť:

 1. a) klesajúci podiel na trhu,
 2. b) získanie dominantného postavenia na trhu prostredníctvom nízkych nákladov,
 3. c) nákladová inflácia,
 4. d) nadmerný dopyt,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.