Test 8

1. časť: Označte jednu správnu odpoveď.

 

Životný cyklus produktu pozostáva z ... hlavných fáz:

 1. a) troch,
 2. b) piatich,
 3. c) šiestich,
 4. d) siedmych,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Graficky je životný cyklus produktu vyjadrený:

 1. a) S-krivkou,
 2. b) Z-krivkou,
 3. c) E-krivkou,
 4. d) priamkou,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Vlastný produkt je tvorený:

 1. a) zárukou a inštaláciou,
 2. b) platobnými a dodacími podmienkami,
 3. c) dodatočnými službami,
 4. d) značkou a kvalitou,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Súčasťou životného cyklu produktu nie je:

 1. a) vznik,
 2. b) rast,
 3. c) zrelosť,
 4. d) stagnácia,
 5. e) pokles.

 

Záruka, inštalácia, podmienky dodávok a úverovania v rámci produktu tvoria:

 1. a) jadro produktu,
 2. b) vlastný produkt,
 3. c) rozšírený produkt,
 4. d) potenciálny produkt,
 5. e) očakávaný produkt

 

 

2. časť: Označte všetky správne odpovede.

 

Pre etapu zavádzania produktu je charakteristické:

 1. a) produkt je na trhu dobre známy, z čoho vyplýva nízky objem predaja,
 2. b) výška ceny produktu závisí od stupňa inovácie produktu a intenzity konkurencie,
 3. c) dôraz je kladený iba na cenu,
 4. d) dôraz je kladený na marketingový komunikáciu a cenu,
 5. e) dôraz sa kladie na selektívnu distribúciu,
 6. f) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Produktom môže byť:

 1. a) výrobok,
 2. b) služba,
 3. c) myšlienka,
 4. d) udalosť,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

V etape zavádzania produktu na trhu sa akcent kladie najmä na dva nástroje marketingového mixu:

 1. a) cena,
 2. b) marketingová komunikácia,
 3. c) distribúcia,
 4. d) propagáciu a distribúciu,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Medzi stratégie pre obnovu rastu predaja v etapa zrelosti patria:

 1. a) stratégia modifikácie trhu,
 2. b) stratégia modifikácie výrobku,
 3. c) konkurenčná stratégia,
 4. d) stratégia modifikácie marketingového mixu,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Modifikáciu trhu je možné realizovať dvoma spôsobmi:

 1. a) zvýšením počtu používateľov produktu,
 2. b) znižovaním počtu zákazníkov produktu,
 3. c) zintenzívnením miery spotreby zákazníkmi,
 4. d) znižovaním predajnej ceny,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.