Test 7

1. časť: Označte jednu správnu odpoveď.

 

Po prvýkrát bol termín marketingový mix použitý ......... z Harward Business School v jeho článku „The Concept of the Marketing Mix“.

 1. a) H. Bordenom,
 2. b) Cullitom,
 3. c) J. McCarthy,
 4. d) Kotlerom,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Marketingový mix 4P v jeho pôvodnej podobe neobsahuje:

 1. a) distribučnú politiku,
 2. b) konkurenčnú politiku,
 3. c) cenovú politiku,
 4. d) produktovú politiku,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

V marketingovom mixe 4P prvku COST zodpovedá z mixu 4C prvok:

 1. a) distribúcia,
 2. b) komunikačná politika,
 3. c) cena,
 4. d) produkt,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Autorom modelu 4P – product, price, place, promotion je:

 1. a) Borden,
 2. b) McCarthy,
 3. c) Kotler,
 4. d) Kotler – Keller,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Marketingové inštrumentárium v jeho pôvodnej podobe predstavuje mix:

 1. a) 4P,
 2. b) 5P,
 3. c) 7P,
 4. d) 8P,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

 

2. časť: Označte všetky správne odpovede.

 

Súčasťou marketingového mixu nie je:

 1. a) produkt,
 2. b) reklama,
 3. c) cena,
 4. d) konkurencia,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Marketingový mix 4C v jeho pôvodnej podobe obsahuje:

 1. a) Customer Value (Hodnota pre zákazníka),
 2. b) Cost to the Customer (Náklady pre zákazníka),
 3. c) Convenience (Pohodlie, resp. dostupnosť),
 4. d) Competition (Konkurencia),
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Nový model 4P z nástrojov:

 1. a) prémiová cena (Premium Price),
 2. b) preferencia podniku alebo produktu (Preference of Company or Product),
 3. c) podiel na celkovom rozpočte zákazníka (Portion of Overall Customer Budget),
 4. d) nepretržitosť dlhodobého vzťahu (Pernanence of Overall Relationship Longevity),
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Webovú marketingovú stratégiu predstavuje marketingový mix:

 1. a) internet a webová stránka (Internet a Site),
 2. b) rozsah (Scope),
 3. c) webová stránka (Site),
 4. d) synergia (Synergy) a systém (System).
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Modely 4P a 4C spájajú:

 1. a) pohľad distribútora,
 2. b) pohľad zákazníka,
 3. c) pohľad podniku,
 4. d) pohľad konkurencie,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.