Test 5

1. časť: Označte jednu správnu odpoveď.

 

Medzi hlavné segmentačné premenné nepatria:

 1. a) geografické premenné,
 2. b) ekonomické premenné,
 3. c) demografické premenné,
 4. d) psychologické premenné,
 5. e) behaviorálne premenné.

 

Nediferencovaný marketing:

 1. a) ignoruje rozdiely medzi trhovými segmentmi a uplatňuje na celom trhu iba jeden typ ponuky,
 2. b) nedokáže využiť nízke náklady na zníženie cien za účelom získania segmentu zákazníkov citlivých na cenu,
 3. c) prináša väčší objem predaja, ale aj vyššie náklady,
 4. d) operuje sa na niekoľkých trhových segmentoch a v každom z nich sa uplatňuje špecifický marketingový program,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Ak sú spotrebiteľské preferencie rozptýlené po celom priestore, ide o:

 1. a) homogénnych preferenciách,
 2. b) heterogénnych preferenciách,
 3. c) zhlukových preferenciách,
 4. d) difúznych preferenciách,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Ak všetci zákazníci majú takmer rovnaké preferencie, ide o:

 1. a) homogénnych preferenciách,
 2. b) heterogénnych preferenciách,
 3. c) zhlukových preferenciách,

d)difúznych preferenciách ,

 1. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Ak sa podnik sústredí na jeden produkt a niekoľko trhov, ide o:

 1. a) výberovú špecializáciu,
 2. b) výrobkovú špecializáciu,
 3. c) trhová špecializáciu,
 4. d) pokrytie celého trhu,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

 

2. časť: Označte všetky správne odpovede.

 

Diferencovaný marketing:

 1. a) ignoruje rozdiely medzi trhovými segmentmi a uplatňuje na celom trhu iba jeden typ ponuky,
 2. b) nedokáže využiť nízke náklady na zníženie cien za účelom získania segmentu zákazníkov citlivých na cenu,
 3. c) prináša väčší objem predaja, ale aj vyššie náklady,
 4. d) operuje sa na niekoľkých trhových segmentoch a v každom z nich sa uplatňuje špecifický marketingový program,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Trhové cielenie pozostáva z:

 1. a) segmentácie trhu,
 2. b) hodnotenia trhových segmentov,
 3. c) voľby trhových segmentov,
 4. d) návrhu ponuky, ktorá zaujme odlišnú konkurenčnú pozíciu,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Medzi hlavné segmentačné premenné patria:

 1. a) geografické,
 2. b) demografické,
 3. c) polygrafické,
 4. d) psychografické,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Pri hodnotení trhových segmentov sa odporúča sledovať dva faktory:

 1. a) marketingový mix konkurencie,
 2. b) celkovú príťažlivosť segmentu,
 3. c) ciele a zdroje podniku,
 4. d) postavenie produktu na trhu,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Trhové umiestňovanie:

 1. a) spočíva v umiestnení svojho podnikania v blízkosti niektorého z existujúcich podnikov a boji s týmito podnikmi o zákazníkov,
 2. b) nespočíva vo vyvinutí a poskytnutí nového produktu,
 3. c) spočíva len v jednom nástroji marketingového mixu – produkte,
 4. d) zahŕňa projektovanie takej ponuky podniku, ktorá zaujme zmysluplnú a odlišnú konkurenčnú pozíciu v povedomí cieľových zákazníkov,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.