Test 3

1. časť: Označte jednu správnu odpoveď.

 

Úlohy marketingového výskumu v procese marketingového manažmentu nezahŕňajú:

 1. a) stanovenie marketingových cieľov,
 2. b) spracovanie a implementácia marketingových plánov,
 3. c) testovanie etických zásad,
 4. d) hodnotenie realizácie marketingových plánov,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Marketingový informačný systém zahŕňa ... zložky, nazývané aj ako prvky MIS.

 1. a) 2,
 2. b) 3,
 3. c) 4,
 4. d) 5,
 5. žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Vnútorný informačný subsystém:

 1. a) podáva informácie získané z vonkajšieho podnikového prostredia,
 2. b) vychádza zo základných údajov zachytených priamo v podnikovej evidencii,
 3. c) tvoria rozvinuté štatistické procedúry a modely pre hodnotenie rigoróznych zistení na základe informácií,
 4. d) zbiera, spracováva a analyzuje informácie, ktoré podnik vyžaduje pre konkrétne riešenie marketingového problému,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Proces marketingového výskumu pozostáva z ..... krokov.

 1. a) 3,
 2. b) 4,
 3. c) 7,
 4. d) 8,
 5. žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Medzi techniky zberu údajov patria dopytovanie, pozorovanie a ............ .

 1. a) test,
 2. b) pokus,
 3. c) experiment,
 4. d) vyšetrovanie.
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

 

2. časť: Označte všetky správne odpovede.

 

V rámci marketingového výskumu sú vyžívané:

 1. a) primárne údaje,
 2. b) terciálne údaje,
 3. c) sekundárne údaje,
 4. d) kvartálne údaje,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Primárne údaje sú:

 1. a) novo zhromažďované údaje,
 2. b) získavajú sa napr. dopytovaním,
 3. c) už spracované výstupy, napr. štatistické prehľady,
 4. d) sú pomalšie prístupné ako sekundárne údaje,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Aké techniky zberu údajov sú využívané pri marketingovom výskume?

 1. a) dopytovanie,
 2. b) prieskum,
 3. c) pozorovanie,
 4. d) experiment,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Správne navrhnutý marketingový informačný systém vytvára možnosti pre:

 1. a) urýchlenie rozhodovania,
 2. b) zabezpečenie duplicít, jednotnosť a kompatibilitu údajov,
 3. c) efektívne spracovanie veľkého množstva údajov o produktoch, distribučných kanáloch, predaji, zákazníkoch, konkurencii a externom marketingovom prostredí,
 4. d) riešenie problému v cykle „objednávka-dodávka-platba“ v platobných systémoch,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Marketingový informačný systém musí byť schopný:

 1. a) stanoviť informačné potreby manažérov,
 2. b) zabezpečiť komunikáciu so zákazníkmi a účtovníkmi,
 3. c) zhromaždiť a spracovať potrebné informácie,
 4. d) včas ich manažérom poskytnúť,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.