Test 2

1. časť: Označte jednu správnu odpoveď.

 

Intenzita súperenia medzi etablovanými podnikmi počas jednotlivých fáz životného cyklu odvetvia je:

 1. a) rastúca,
 2. b) rovnaká,
 3. c) klesajúca,
 4. d) rozdielna,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Interné mikroprostredie tvoria:

 1. a) podnik, konkurencia a zákazníci,
 2. b) podnik, zákazníci a marketingoví sprostredkovatelia,
 3. c) podnik a všetky organizačné útvary podniku,
 4. d) firma, dodávatelia, odberatelia, konkurenti a verejnosť,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Kapitálová náročnosť je súčasťou parametra SPACE analýzy:

 1. a) stabilita prostredia,
 2. b) atraktívnosť prostredia,
 3. c) konkurenčná výhoda,
 4. d) finančná sila podniku,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Externé mikroprostredie je tvorené:

 1. a) podnikom, jeho organizačnou štruktúrou, dodávateľmi, odberateľmi, konkurenciou, marketingovými sprostredkovateľmi a verejnosťou,
 2. b) manažmentom, dodávateľmi, odberateľmi, konkurenciou,
 3. c) dodávateľmi, odberateľmi, konkurenciou, marketingovými sprostredkovateľmi a verejnosťou,
 4. d) firmou, jej konkurentmi a zákazníkmi,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Porter určil ... hlavných konkurenčných síl:

 1. a) 3,
 2. b) 4,
 3. c) 5,
 4. d) 6,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

 

2. časť: Označte všetky správne odpovede.

 

Medzi hlavné faktory ekonomického prostredia patria:

 1. a) úroveň a štruktúra príjmov,
 2. b) zmeny v zákonoch v oblasti podnikania,
 3. c) zmeny vo výdavkoch na výskum a vývoj,
 4. d) úroveň úspor, dlhy a dostupnosť úverov,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Na základe typu konkurenčnej výhody a jej rozsahu Porter definoval tieto základné varianty podnikateľských stratégií:

 1. a) stratégia minimalizácie nákladov,
 2. b) stratégia diferenciácie,
 3. c) stratégia červeného oceánu,
 4. d) stratégia nízkych cien,
 5. e) stratégia úzkeho zamerania.

 

SWOT analýza je zameraná na identifikáciu:

 1. a) silných stránok a slabých stránok
 2. b) stratégie a postavenia podniku,
 3. c) príležitostí a hrozieb,
 4. d) konkurenčnej pozície,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Výsledkom SPACE analýzy môžu byť nasledujúce typy postavenia podniku:

 1. a) agresívne postavenie,
 2. b) konkurenčné postavenie,
 3. c) ofenzívne postavenie,
 4. d) defenzívne postavenie,
 5. e) konzervatívne postavenie.

 

STEP analýza je analýzou:

 1. a) mikroprostredia,
 2. b) markropostredia,
 3. c) silných stránok prostredia a podniku,
 4. d) externého makroprostredia,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.