Test 11

1. časť: Označte jednu správnu odpoveď.

 

Komunikačný mix sa skladá z ... hlavných nástrojov:

 1. a) troch,
 2. b) štyroch,
 3. c) piatich,
 4. d) šiestich,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Marketingový komunikačný mix tvorí:

 1. a) reklama, distribúcia, cena, promotion,
 2. b) reklama, podpora predaja, public relations, osobný predaj, priamy marketing,
 3. c) produkt, cena, distribúcia, reklama,
 4. d) propagation, public relations,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Reklama je najčastejšie definovaná ako akákoľvek platená forma ....... prezentácie a propagácie myšlienok, tovaru alebo služieb určitým investorom.

 1. a) osobnej,
 2. b) personálnej,
 3. c) neosobnej,
 4. d) internetovej,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

V nadväznosti tri základné funkcie reklamy, reklamu delíme na:

 1. a) sústavnú, pulzujúcu a nárazovú,
 2. b) informatívnu, presvedčovaciu a pripomínaciu,
 3. c) televíznu, rozhlasovú a internetovú,
 4. d) vonkajšiu a vnútornú,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Vzťahy s verejnosťou (PR) je možné charakterizovať ako:

 1. a) platenú formu extenzívnej a neosobnej prezentácie produktov v masovokomunikačných prostriedkoch,
 2. b) priamu osobnú komunikáciu s jedným alebo viacerými potenciálnymi zákazníkmi,
 3. c) utváranie a rozvíjanie vzťahov k verejnosti,
 4. d) lobovanie za účelom predaja produktov,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

 

2. časť: Označte všetky správne odpovede.

 

Pre reklamu je typické:

 1. a) stredne veľké straty z rozsevu,
 2. b) dlhodobá doba pôsobenia,
 3. c) pôsobenie v mieste predaja,
 4. d) meranie úspešnosti je relatívne ťažko možné,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Pre podporu predaja je typické:

 1. a) malé straty z rozsevu,
 2. b) krátkodobá doba pôsobenia,
 3. c) pôsobenie v mieste predaja,
 4. d) meranie úspešnosti nie je možné,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Stratégia public relations plní niekoľko funkcií:

 1. a) informačnú funkciu,
 2. b) kontaktnú funkciu,
 3. c) funkciu destabilizácie,
 4. d) funkciu harmonizácie,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Integrovaná marketingová komunikácia je charakteristická:

 1. a) ucelenosť a prepojenosť jednotlivých komunikačných nástrojov (Coherence),
 2. b) konzistentnosť a vyváženosť (Consistency),
 3. c) kontinuita (Continuity),
 4. d) vzájomne sa dopĺňajúce a podporujúce nástroje marketingovej komunikácie (Complementary),
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie prostriedky podpory predaja nepatria:

 1. a) zľavy,
 2. b) katalógový predaj,
 3. c) kupóny,
 4. d) teleshoping,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.