Informačné systémy a požiadavky na informácie

Informačný systém predstavuje súbor ľudí, procesov, technických a programových prostriedkov zabezpečujúcich zber, prenos, uchovávanie a spracúvanie údajov s cieľom distribúcie a prezentácie informácií používateľom pôsobiacim v systéme riadenia pre potreby ich rozhodovania.


Informačný systém v programovo-technickom chápaní sa používa na označenie systému programov pre prácu s údajmi. V širšom chápaní ide o informačný systém na zabezpečovanie informácií potrebných na riadenie.


Každý systém sa skladá z určitých prvkov. Základnými prvkami každého informačného systému sú:

  • údaje a informácie,
  • technické a programové prostriedky,
  • pracovníci,
  • metódy a modely využívané v manažmente.

Údaje sú správy získané pozorovaním, meraním alebo experimentom. Predstavujú akoby materiál, surovinu. Informácie sú zmysluplné interpretácie údajov a vzťahov medzi nimi. Možno ich prirovnať k hotovým výrobkom. Každá informácia má obsahovú, časovú a formálnu stránku, ktoré sú tvorené požiadavkami na informácie:

  • relevantnosť, presnosť, úplnosť (obsahová stránka),
  • včasnosť (aktuálnosť), dostupnosť (časová stránka),
  • zrozumiteľnosť (formálna stránka).

Požiadavky na informácie uvádza aj relevantné, validné, reliabilné, efektívne.


Informačný systém v podniku je vnímaný ako prostriedok na spracovanie údajov do podoby informácií, ktoré sú následne využité v procese rozhodovania. V podniku môže mať informačný systém dve základné podoby:

  • formálny informačný systém,
  • neformálny informačný systém.

Formálny informačný systém je vyjadrený v organizačných normách a je kostrou celého informačného systému podniku. Do značnej miery závisí od toho, ktoré konkrétne osoby vykonávajú úlohy spojené s jeho fungovaním, s tým vnáša do informačného systému určitú stabilitu a pravidelnosť. Neformálny systém je výsledkom neformálnych vzájomných kontaktov jednotlivých pracovníkov a útvarov, kanály tohto systému často pracujú náhodne.