Marketingový informačný systém

Marketingové prostredie sa mení čím ďalej, tým rýchlejšie. Rozhodovanie sa stále viac sa opiera o informácie, než o predajnú silu. Marketingový informačný systém je nevyhnutným prvkom podniku zhromažďujúcim údaje sledujúce zmeny v prostredí. Aby mohli manažéri efektívne vykonávať svoje manažérske úlohy, potrebujú mať k dispozícii marketingový informačný systém, ktorý musí byť schopný:

 • stanoviť informačné potreby manažérov,
 • zhromaždiť a spracovať potrebné informácie,
 • včas ich manažérom poskytnúť.

Marketingový informačný systém zahŕňa pracovníkov, zariadenia a informačné technológie pre zber, triedenie, analyzovanie a distribuovanie potrebných, včasných a presných informácií pre tvorcov marketingových rozhodnutí.


Správne navrhnutý marketingový informačný systém vytvára možnosti pre:

 • efektívne spracovanie veľkého množstva údajov o produktoch, distribučných kanáloch, predaji, zákazníkoch, konkurencii a externom marketingovom prostredí,
 • spájanie rôznorodých údajov z rôznych zdrojov, pričom zabezpečuje vylúčenie duplicít, jednotnosť a kompatibilitu údajov,
 • utvorenie informačných vzťahov medzi prognózovaním, plánovaním, priebežnou kontrolou a hodnotením marketingových aktivít podniku,
 • zhromažďovanie a poskytovanie informácie podľa potrieb jednotlivých používateľov a rozhodovateľov, a tým aj pre urýchlenie rozhodovania.

Marketingový informačný systém zahŕňa štyri zložky, nazývané aj ako prvky MIS:

 • vnútorný informačný subsystém, ktorý vychádza zo základných údajov zachytených priamo v podnikovej evidencii,
 • marketingový spravodajský subsystém, ktorý podáva informácie získané z vonkajšieho podnikového prostredia,
 • analytický marketingový subsystém, ktorý tvoria rozvinuté štatistické procedúry a modely pre hodnotenie rigoróznych zistení na základe informácií,
 • marketingový výskum, ktorý zbiera, spracováva a analyzuje informácie, ktoré podnik vyžaduje pre konkrétne riešenie marketingového problému.