SWOT analýza

Analýza SWOT je metóda externej a internej diagnostiky, ktorá kompletizuje a zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky podniku (Strenght, Weakness), jeho vonkajšie príležitosti a hrozby (Opportunity, Threat) podľa dôležitosti. Je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi internými schopnosťami podniku a jeho vonkajším prostredím.


Identifikované položky tvoriace príležitosti, hrozby, silné a slabé stránky sa následne ohodnotia, napr. na stupnici od 1 do 5 bodov alebo inej. Okrem ohodnotenia každej položky je možné im prideliť aj váhu. Hodnoty, resp. vážené hodnoty, sa sčítajú samostatne pre silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby. Následne sa protikladné hodnoty (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) navzájom odčítajú. Výsledná stratégia vznikne ako súčet dvoch vektorov.


Analýza SWOT pracuje s ofenzívnou stratégiou, defenzívnou stratégiou, stratégiou spojenectva a stratégiou ústupu.

Obrázok 2 | Grafické zobrazenie metódy SWOT


Ofenzívna stratégia je najatraktívnejší kvadrant, v ktorom prevažujú silné stránky nad slabými stránkami a príležitosti nad hrozbami. Pomocou silných stránok je podnik schopný využiť príležitosti.


Pre podnik nachádzajúci sa v nepriaznivom prostredí, ktoré disponuje silnými stránkami, sa odporúča defenzívna stratégia.


Stratégia spojenectva sa odporúča podnikom v atraktívnom prostredí, v ktorom prevažujú slabosti nad silami. Umožní podniku zväčšiť vnútornú silu a podieľať sa na príležitostiach so spoľahlivým partnerom.


Pre slabý podnik nachádzajúci sa v neatraktívnom prostredí sa odporúča stratégia úniku, resp. likvidácie. Podnik v tomto postavení má dve alternatívy. Môže sa pokúsiť etablovať v priaznivejšom prostredí, kde by jeho slabosti neboli také výrazne alebo svoje podnikateľské aktivity redukovať a likvidovať.


Výsledná stratégia vyplývajúca zo SWOT analýzy predstavuje základné odporúčanie pre strategickú orientáciu podniku.