SPACE analýza

SPACE analýza (Strategic Position and Action Evaluation) je viackriteriálna metóda určená pre analýzu externého a interného prostredia. Používa kritériá orientované na odvetvie (faktory podmieňujúce stabilitu prostredia a faktory podmieňujúce silné stránky odvetvia) a kritériá orientované na samotný analyzovaný podnik (faktory podmieňujúce konkurenčnú výhodu podniku a faktory podmieňujúce finančnú silu podniku).


V rámci štyroch kritérií sa používajú vymedzené parametre.


Stabilita prostredia je ovplyvňovaná technologickými zmenami, mierou inflácie, premenlivosťou dopytu, cenovým rozpätím konkurenčných výrobkov, bariérami vstupu do odvetvia, súperením existujúcich konkurentov, cenovou elasticitou dopytu a tlakom substitútov.


Atraktívnosť prostredia je determinovaná rastovým potenciálom, ziskovým potenciálom, technologickým know-how, využitím zdrojom, kapitálovou náročnosťou, vstupnou náročnosťou a využitím kapacít. Stabilita prostredia a atraktívnosť prostredia sa sústreďujú na faktory externého prostredia.


space


Obrázok 1 | Grafické zobrazenie metódy SPACE


Na interné prostredie sa orientujú:

  • konkurenčná výhoda podniku podmienená podielom na trhu, kvalitou výrobkov, životným cyklom výrobku, inovačným cyklom, vernosťou zákazníkom, technologickým know-how, vertikálnou integráciou, rýchlosťou zavádzania nových výrobkov;
  • finančná sila podniku daná návratnosťou investícií, likviditou, mierou zadĺženia, pomerom požadovaného a disponibilného kapitálu, tokom peňažnej hotovosti, bariérami výstupu z odvetvia, podnikateľským rizikom, obratom zásob, úsporami z rozsahu a zo skúseností.

Každému z faktorov orientovaných na odvetvie a z faktorov orientovaných na samotný podnik je priradená hodnota v rozmedzí 0 až 6 bodov. Za každú skupinu sa vypočíta priemerná hodnota faktora. Po ich zaznamenaní do grafu vznikne štvoruholník. Výsledkom SPACE analýzy je vektor, ktorý určuje postavenie podniku na trhu, pričom môže ísť o štyri typy postavenia, a to konzervatívne, agresívne, konkurenčné a defenzívne postavenie.


Tabuľka 1 | Stručná charakteristika postavenia podniku vyplývajúca zo SPACE analýzy


Pozícia

Charakter odvetvia

Kritický faktor

Odporúčania

Agresívna pozícia

atraktívne, relatívne stabilné

vstup nových konkurentov do odvetvia

zvyšovať podiel na trhu a orientovať sa na vysoko konkurenčné produkty

Konkurenčná pozícia

atraktívne, relatívne nestabilné

finančná sila podniku

 hľadať možnosti upevnenia svojej finančnej situácie

Konzervatívna pozícia

stabilné s nízkou mierou rastu

konkurencieschopnosť výrobkov

selektovať konkurencieschopné produkty, inovovať ich, vyhľadať atraktívnejšie odvetvie

Defenzívna pozícia

neatraktívne odvetvie

konkurencieschopnosť výrobkov

odchod z príslušného odvetvia