Segmentácia trhu

Segmentácia trhu znamená rozdelenie celkového trhu do logických trhových segmentov trhu (homogénnych podmnožín spotrebiteľov), ktoré sa odlišujú s ohľadom na kúpne zvyklosti alebo iné kritické znaky, a ktoré sa stanú pre podnik cieľovým trhom a na ktoré je možné pôsobiť vybranými marketingovými nástrojmi.


Prvým krokom segmentácie trhu je definovanie celkového trhu. Po ňom nasleduje určitej charakteristiky spotrebiteľa tzv. segmentačnej premennej, podľa ktorej sa trh rozdelí.


Geografická segmentácia vyžaduje rozdelenie trhu na rôzne geografické jednotky, napr. národy, štáty, kraje, okresy, mestá alebo mestské časti alebo podľa oblasti, počtu obyvateľov, charakteru oblasti či podnebia. Demografické segmentačné premenné sú často využíva z dôvodu ľahkej zistiteľnosti demografických údajov. Zaraďujú sa medzi ne vek, veľkosť a životný cyklus rodiny, príjem, povolanie, vzdelanie, náboženstvo, národnosť a príslušnosť k istej spoločenskej vrstve. Medzi hlavné segmentačné premenné patria aj psychografické (životný štýl, osobnosť) a behaviorálne premenné (príležitosť, úžitok, užívateľský status, stupeň používania, status vernosti, stupeň pripravenosti, postoj k výrobku).


Výber správnej kombinácie segmentačných premenných je elementárnym predpokladom efektívnej segmentácie. Na segmentáciu trhu je pritom možné použiť jednu (jednorozmerná segmentácia) alebo viac premenných (viacrozmerná segmentácia). Výberom vhodného počtu premenných je možné charakterizovať skupiny zákazníkov s podobnými potrebami, požiadavkami a prianiami a podobným nákupným správaním a identifikovať tak rôzne trhové segmenty.


Po identifikovaní určitého počtu maximálne odlišných trhových segmentov nasleduje fáza profilovania. Jej cieľom je vytvorenie profilu každého segmentu, na základe ktorého sa určí opodstatnenosť identifikovaných trhových segmentov.