Public relations

Public relations alebo vzťahy s verejnosťou patria medzi masové prostriedky komunikácie, ktorých cieľom je formovať verejnú mienku a získavať a upevňovať dôveru prostredníctvom budovania vzťahov s verejnosťou. Na rozdiel od prechádzajúcich nástrojov, ktorých cieľom je tvorba podmienok pre zabezpečenie predaja, public relations sa zameriavajú na vytváranie dôvery a vzťahu k podniku a zlepšenie, udržanie a budovanie pozitívneho imidžu produktu alebo podniku. Public relations je činnosť, ktorej poslaním je vytvárať priaznivý dojem a kladný postoj k podniku alebo predmetu jeho činnosti za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa a u záujmovej verejnosti, teda tie skupiny verejnosti, ktoré môžu mať na činnosť podniku nejaký vplyv.


Medzi hlavné nástroje public relations patria najmä publikácie vo forme článkov, brožúr, časopisov, podnikových novín, výročných správ a iných publikácií, udalosti (eventy), správy o podniku, jeho produktoch, ľuďoch, sponzoring, verejné vystúpenia, aktivity spojené s verejnými službami a mediálna identita, prostredníctvom ktorej sa vytvára ľahko rozpoznateľná vizuálna identita. Tá sa buduje pomocou loga, firemných formulárov, vizitiek, hlavičkového papiera či kódexu obliekania.


K nástrojom public relation sa zaradzuje široká škála vzájomne sa kombinujúcich a doplňujúcich aktivít, medzi ktoré patria už spomínané eventy – organizovanie udalostí, lobbing, sponzoring, reklama podniku. K nástrojom zaradzuje aj aktívnu publicitu, ktorá je historickým základom public relations, a to vo forme tlačových správ, tlačových besied a konferencií, interview v komunikačných prostriedkoch, výročných správ a vlastných tlačovín, a pasívnu publicitu, ktorá je výsledkom pozornosti médií napr. v krízových situáciách. Aktívna i pasívna publicita by mali byť založené na dobrých dlhodobých partnerských vzťahoch s médiami (press relations), nakoľko aj malá, ale nepríjemná udalosť je spravidla zaujímavejšia pre verejnosť i vydavateľov.


Správne realizovaná stratégia public relations je potenciálny silným nástrojom, ktorý môže pre podnik plniť niekoľko funkcií:

  • informačnú funkciu – sprostredkovanie informácií o podniku, jeho činnosti, produktoch,
  • kontaktnú funkciu – vytváranie a udržiavanie vzťahov k záujmovým skupinám,
  • funkciu v oblasti imidžu – budovanie a udržiavanie imidžu,
  • funkciu stabilizácie, reps. vodcovstva – reprezentovanie postavenie podniku na trhu a potvrdenie jeho pozície,
  • funkciu harmonizácie – zosúladenie vzťahov medzi záujmami podniku, záujmových skupín a celospoločenskými záujmami,
  • funkciu zastupovania záujmov – podporovanie záujmov formou lobbingu.

Public relations je nástroj, prostredníctvom ktoré sa komunikuje s vonkajšou, ale aj vnútornou verejnosťou a jeho funkcie sú orientované na široké prostredie, na trh, ale aj do vnútra podniku. Pozostáva zo vzájomne pôsobiacich procesov a spätnej väzby, vznikajúcej na základe stimulačných prvkov, ktoré vyvolávajú sociálne aktivity u ich predstaviteľov, ktorí sa vzájomne ovplyvňujú.