Trhové preferencie

Namiesto vyhľadávania trhových segmentov podľa demografických charakteristík alebo životných štýlov či iných je možné rozlišovať preferenčné segmenty, ktoré zahŕňajú ponuku produktov na trhu a vzťah spotrebiteľov k týmto produktom. Na základe toho vznikajú tri vzory preferencií:

  1. 1. homogénne preferencie – všetci zákazníci majú takmer rovnaké preferencie, takýto trh neobsahuje žiadne prirodzené segmenty. Trh neobsahuje žiadne prirodzené segmenty, predpokladá sa, že produkty ponúkané na tomto trhu sú veľmi podobné;
  2. 2. difúzne preferencie – preferencie môžu byť rozptýlené po celom priestore, tzn., že spotrebitelia sa vo svojich preferenciách podstatne odlišujú;
  3. 3. zhlukové preferencie – na trhu môže existovať niekoľko preferenčných skupín, zhlukov, ktoré sa nazývajú prirodzené trhové segmenty.

Homogénne, difúzne i zhlukové preferencie spotrebiteľov vytvárajú priestor pre konkurenčný boj v rovnakých trhových segmentoch, ako aj boj o jednotlivé trhové segmenty. Pre podniky sa tak vytvára priestor využívať rôzne stratégie prenikania na trh či umiestňovania produktov za účelom osloviť vybrané segmenty.