Predhovor

Text publikácie je primárne určený študentom vysokých škôl, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v skupine študijných odborov ekonomika a manažment. Vzhľadom na šírku problematiky marketingového riadenia sa predkladaná publikácia venuje len vybraným tematickým okruhom. Predstavuje bazálny text pre potreby výučby, ktorý obsahuje základné vedomosti týkajúce sa marketingového riadenia doplneného o odkazy na domáce i zahraničné zdroje. Tie umožňujú čitateľom zorientovať sa vo vybraných témach a skúmať ich podrobnejšie. Text publikácie, pozostávajúcej z jedenástich kapitol, je doplnený o zadanie a tiež o testové otázky, ktoré umožňujú overenie si získaných vedomostí.


Koncepciu publikácie Marketingový manažment – príklady a testy výrazným spôsobom ovplyvnili odborné rady a pripomienky recenzentov – prof. Ing. Vandy Lieskovskej, PhD. a doc. Ing. Beáty Gavurovej, PhD. za ktoré im vyslovujem úprimné poďakovanie.

 

Jana Jurková