Osobný predaj

Osobný predaj je možné chápať proces podpory a presviedčania perspektívnych zákazníkov prostredníctvom ústnej prezentácie tovaru s cieľom predaja. Osobný predaj ako personálna forma komunikácie ponúka flexibilitu získavania informácií a získania priamej spätnej väzby. Primárnym cieľom osobného predaja je docieliť uzatvorenie predaja. Jednanie tvárou v tvár s jedným alebo viacerými potenciálnymi kupujúcimi je realizované za účelom prezentácie produktu, zodpovedania otázok a získania objednávky, resp. realizácie predaja.


K výhodám osobného predaja patrí efektívna komunikácia medzi partnermi, predávajúci má možnosť sa bezprostredne zoznámiť s potrebami a požiadavkami zákazníka, operatívne a účinne reagovať na ich otázky. Zákazník má možnosť produkt si vyskúšať či informovať sa o správnom používaní. Počas komunikácie so zákazníkom má predajca možnosť získať informácie o požiadavkách zákazníka týkajúcich sa ponúkaného produktu, ktoré môžu byť využité napr. pri jeho inovovaní alebo upravovaní jeho úžitkových vlastností či dizajnu. Osobný predaj je oproti napr. reklame nákladnejší a jeho pôsobnosť je limitovanejšia.


Proces podpory a presvedčovania zákazníkov prostredníctvom ústnej prezentácie tovaru za účelom predaja je úzko spätý s organizáciou predaja a počtom, typom a štruktúrou obchodného personálu v obchodných jednotkách a obchodných zástupcov.


Odlišnou a rozšírenou formou osobného predaja je multilevel marketing.