Podpora predaja

Podpora predaja je súbor krátkodobých stimulov, ktoré majú povzbudiť zákazníka k vyskúšaniu výrobku alebo služby alebo k ich nákupu. Ide o neosobnú formu komunikácie vo forme krátkodobých podnetov zameraných na aktivizáciu nákupu či spravidla krátkodobo pôsobiacimi opatrení na reguláciu odbytu. V rámci životného cyklu produktu sa využíva najmä vo fáze zavádzania produktu na trh a vo fáza poklesu.


Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie prostriedky podpory predaja sa radia: zľavy, vzorky, kupóny, prémie, odmeny za vernosť, súťaže, ale aj ochutnávky, prehliadky, výstavy, prezentácie, veľtrhy a iné. Ich šírku a možnosti ohraničuje len fantázia a zákony.


Podpora predaja spravidla pôsobí krátkodobo, v mieste predaja a využíva priame oslovenie. Ponúka väčšinou priamy impulz k nákupu, jej účinnosť je teda bezprostredná a využitie skôr taktické ako strategické. Podpora predaja je veľmi úzko spätá s reklamou.


Podpora predaja a jej formy sa najčastejšie členia podľa cieľovej skupiny, na základe ktorej sa rozlišujú tri druhy podpory predaja:

  1. spotrebitelia – spotrebiteľská (vzorky, kupóny, zľavy z cien, odmeny za vernosť a iné),
  2. sprostredkovatelia – obchodná (zľavy pri nákupe, zľava pri opakovaných nákupoch, spoločná reklama, súťaže v predaji, školenia a kurzy a iné),
  3. obchodný personál – obchodného personálu (súťaže v objemu predaja a získavania zákazníkov, bonusy, školenia a vzdelávanie, nefinančné formy odmeňovania a iné).

V integrovanej marketingovej komunikácii sa podpora predaja kombinuje a spoločne oslovuje rôzne cieľové skupiny a využíva viacero nástrojov. Podpora predaja nadväzuje na reklamu a je často spájaná s direct marketingom či osobným predajom.