Organizácia distribučných systémov

Nové systémy distribučných ciest, ktoré sú postavené na integračných vzťahoch, ovplyvňujú celkovú efektívnosť distribučného systému. Rozlišuje sa pritom vertikálna, horizontálna a viacdimenzionálna integrácia, na základe ktorej sa rozlišujú:

  • vertikálne distribučné systémy,
  • horizontálne distribučné systémy,
  • viacdimenzionálne distribučné systémy.

Vertikálne distribučné systémy zahŕňajú všetkých účastníkov distribučnej cesty, ktorí sa chovajú ako jednotný systém. Charakteristická je spolupráca, jeden člen distribučnej cesty môže vlastniť ostatné subjekty. V rámci vertikálnych distribučných systémov môže ísť o:

  • uzavreté (korporačné; spájajú výrobu a distribúciu do jedného celku, vlastníkom celej distribučnej siete je jedna firma, spravidla výrobca),
  • administratívne (jednotliví členovia sú samostatní, ale kapitálovo najsilnejší riadi sieť),
  • zmluvné distribučné systémy (skladajú sa z nezávislých firiem na rôznych úrovniach výroby a distribúcie, ktoré integrujú svoje programy na základe zmluvy).

Horizontálne distribučné cesty predstavujú dva alebo viac podnikov s rovnakými alebo podobným predmetom činnosti, ktoré spoja svoje zdroje alebo programy s cieľom využiť novoobjavenú príležitosť na trhu.


Viacdimenzionálne distribučné cesty predstavuje firma, ktorá využíva dve alebo viac distribučných ciest, aby dosiahla jeden alebo viac segmentov zákazníkov. Viacdimenzionálne distribučné cesty majú výhody v lepšom pokrytí trhu, nižších nákladoch a pohodlnejšom predaji.