Stratégia modrého oceánu

Na napätú konkurenčnú situáciu reagujú Kim a Mauborgneová (2005), ktorí tvrdia, že „podniky sa v snahe o dosiahnutie udržateľného a ziskového rastu tradične púšťajú do neúprosných konkurenčných stretov a do priamej konfrontácie s konkurentmi. Bojujú o dosiahnutie konkurenčnej výhody, zvádzajú bitky o trhový podiel, usilujú sa o to, aby vynikli, aby sa niečím odlíšili od svojich konkurentov.“ Výsledkom takéhoto prístupu sú „červené oceány“, v ktorých medzi sebou konkurenti zápasia o neustále sa zmenšujúci ziskový potenciál, pričom ich ponuky sú si v dôsledku intenzívneho benchmarkingu stále podobnejšie.


Boj o konkurenčné výhody, získanie trhového podielu, odlíšenie sa od konkurencie a snaha poraziť ju sú charakteristické pre červené oceány. Pre stratégiu červených oceánov je typické aj neustále porovnávanie ponuky produktov podnikov, v dôsledku čoho je táto ponuka stále podobnejšia. Kim a Mauborgneová (2005) dokazujú, že aj keď sa väčšina podnikov vrhá do červených oceánov konkurencie, pravdepodobnosť, že by im taká stratégia mohla zaistiť budúci ziskový rast, je stále menšia.


Okrem možnosti poraziť konkurenciu budovaním svojho postavenia sa v súčasnosti ponúka podnikom aj iný postoj. Ten odporúča porovnávať sa s konkurenciou (čo predpokladá jej dokonalé poznanie), ale vyradiť ju tým, že podnik zákazníkovi poskytne skokový prírastok hodnoty, nazývaný hodnotová inovácia. Alternatívou stratégie červených oceánov je stratégia, ktorá odporúča porovnávať sa s konkurenciou a poraziť ju poskytovaním skokového prírastku hodnoty. Tým si podnik otvorí nový trh a vytvorí sa tzv. „modrý oceán“. Podnik si tak vytvorí nový trh a vytvorí tzv. modrý oceán. Základom úspechu podnikov „zajtrajška“ nebudú víťazné strety s konkurentmi, ale vytváranie modrých oceánov, t. j. zvrchovaného trhového priestoru zrelého pre ďalší rast. Modré oceány sú vnímané ako nové a jedinečné trhové príležitosti.

 

Tabuľka 2 Porovnanie stratégie červeného a modrého oceánu


Stratégia červeného oceánu

Stratégia modrého oceánu

konkurovanie v rámci existujúceho trhového priestoru

vytvorenie zvrchovaného trhového priestoru

porazenie konkurentov

vyradenie konkurentov z hry

využitie existujúceho dopytu

vytvorenie nového dopytu a jeho využitie

voľba medzi hodnotou a nákladmi

prelomenie dilemy rozhodovania medzi hodnotou a nákladmi

uvedenie celého systému činností firmy do súladu so strategickou voľbou odlíšenia alebo nízkych nákladov

uvedenie celého systému činností firmy do súladu so zameraním sa na odlíšenie a nízke ceny