Mikroprostredie

Súčasťou mikroprostredia je šesť základných zložiek, a to podnik, dodávatelia, odberatelia (zákazníci), konkurencia, marketingoví sprostredkovatelia a verejnosť. Mikroprostredie je špecifické pre operácie každého podniku a charakterizované faktormi, ktoré majú vplyv na schopnosť podniku uspokojovať potreby zákazníkov.

Mikroprostredie tvoria sily blízko podniku, ktoré ovplyvňujú schopnosť podniku slúžiť zákazníkom a ktoré spoločne vytvárajú systém poskytovania hodnoty podniku. Mikroprostredie sa delí na externé a interné mikroprostredie.

 

Interné mikroprostredie predstavuje samotný podnik a jeho organizačná štruktúra. Interné mikroprostredie podniku spolu s jeho zložkami sú zdrojom silných a slabých stránok podniku.

Pre identifikovanie a hodnotenie silných a slabých stránok podniku a zároveň aj pre ich kvantifikáciu či meranie je možné využiť niekoľko metód internej diagnostiky, napr. metódu interného profilu schopnosti podniku či hodnotový reťazec.

 

Externé mikroprostredie je tvorené dodávateľmi, odberateľmi, konkurenciou, marketingovými sprostredkovateľmi a verejnosťou.


Dodávatelia sú podniky, ktoré zásobujú podnik zdrojmi potrebnými na výrobu výrobkov a poskytovanie služieb.


Marketingoví sprostredkovatelia predstavujú podniky, ktoré pomáhajú podniku pri predaji a distribúcii produktov cieľovým zákazníkom, pri prieskume trhu a iných aktivitách.


Odberateľmi môžu byť rôzne typy zákazníkov, a to:

  • jednotlivci a domácnosti nakupujúci produkty pre osobnú spotrebu (trh spotrebiteľov),
  • organizácie, ktoré nakupujú produkty pre výrobný proces alebo ďalšie spracovateľské účely (trh výrobnej sféry),
  • organizácie, ktoré nakupujú produkty s cieľom ich opätovne predať (trh sprostredkovateľov),
  • vládne a nevládne inštitúcie, ktoré nakupujú produkty na poskytovanie verejných služieb (vládne trhy),
  • zahraniční kupujúci reprezentovaní spotrebiteľmi, výrobcami, sprostredkovateľmi a vládami (medzinárodné trhy).

Ďalšou zložkou externého mikroprostredia sú konkurenti. Pre hodnotenie konkurencie a konkurenčných síl sa najčastejšie využíva Porterov model piatich konkurenčných síl, nazývaný aj Porterov diamant. Model tvorí päť síl, pričom každá zo síl je zdrojom konkurenčnej výhody a s rastom jej sily sú podniky v odvetví obmedzované vo svojej schopnosti zvyšovať ceny, dosahovať zisk a naopak.


Porterov model uvádza päť hlavných faktorov (konkurenčných síl) a zároveň aj vplyv a pôsobenie daného faktora (napr. konkurenčný faktor: dodávatelia, vplyv faktora: vyjednávacia sila):

  • konkurencia v odvetví – súperenie medzi etablovanými podnikmi,
  • potenciálni konkurenti – hrozba vstupu nových konkurentov,
  • dodávatelia – vyjednávacia sila dodávateľov,
  • odberatelia – vyjednávacia sila odberateľov,
  • substitúty – hrozba substitúcie existujúcich produktov.

Pri ďalšom rozpracovaní uvedenej metódy Porter rozšíril počet konkurenčných síl z piatich na sedem. Medzi faktory zaradil aj štátnátlakové skupiny, ktoré rovnako môžu ovplyvniť štruktúru a ziskovosť odvetvia.


Ostatnou zložkou mikroprostredia je verejnosť. Verejnosť je akákoľvek skupina, ktorá má skutočný alebo potenciálny záujem na schopnostiach firmy dosiahnuť svoje ciele, prípadne má na ne vplyv. Marketingové prostredie podniku zahŕňa najrôznejšie skupiny verejnosti, napr.: finančné inštitúcie, médiá, vládnuce inštitúcie, občianske iniciatívy, miestne komunity a občanov, širšiu verejnosť, zamestnancov.