Marketingový manažment

Marketingový manažment je umenie a veda výberu cieľových trhov a získavania, udržiavania si a rozširovania počtu zákazníkov vytváraním a poskytovaním hodnoty pre zákazníka.


Marketingový manažment sa definuje aj ako veda a umenie zvoliť cieľové trhy a vybudovať s nimi ziskové vzťahy, to znamená získať, udržať si a rozvíjať zákazníkov tým, že sa vytvorí, dodá, komunikuje vyššia hodnota pre zákazníka. Marketingový manažment teda zahŕňa riadenie dopytu, vrátane riadenia vzťahov so zákazníkmi. Súčasťou riadenia dopytu a budovania vzťahov so zákazníkmi je orientácia na súčasných zákazníkov s dôrazom na udržanie si výnosných zákazníkov a budovanie trvalých vzťahov s nimi, ale aj na nových zákazníkov s ohľadom na ich klesajúci počet vplyvom zmeny demografickej štruktúry, ekonomickej situácie, konkurencie a na rast nákladov na ich získavanie. Marketingový manažment sa zaoberá nielen nájdením a zvýšením dopytu, ale i jeho zmenou alebo dokonca jeho znížením. Marketingový manažment sa snaží ovplyvniť nielen úroveň dopytu, ale aj jeho načasovanie a typ dopytu tak, aby pomohol organizácii pri plnení jej cieľov.


Medzi základné úlohy marketingového manažmentu patrí diagnostika marketingového prostredia za účelom získanie informácií týkajúcich sa externého a interného prostredia, v ktorom podnik pôsobí. Dôležitou súčasťou marketingového manažmentu je aj získavanie marketingových informácií a využitie marketingových informačných systémov na zhromažďovanie a spracovanie informácií. K súboru úloh marketingového manažmentu patrí aj vytváranie úspešného dlhodobého rastu spoločnosti, ktorý je súčasťou strategického marketingového plánovania. Súčasťou riadenia marketingových procesov je aj identifikovanie potenciálneho trhu a predvídanie dopytu spolu s voľbou cieľových trhov, segmentáciou a stratégiou umiestňovania. Pre budovanie vzťahov so zákazníkmi je tiež nevyhnutné pochopiť spotrebiteľské trhy vrátane spotrebiteľského správania, a rovnako tak firemné trhy a ich fungovanie.


Súčasťou úloh marketingových manažérov je aj vytváranie trhovej ponuky prostredníctvom výrobkov a služieb (produktov) a ich ceny, zabezpečenie ich dostupnosti s využitím vhodných distribučných sietí a zvolenie správnych prostriedkov pre informovanie spotrebiteľa (komunikačný mix).