Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov

 1. Americká marketingová asociácia. 2004. [online]. Dostupné na internete: <http://www.marketingpower.com>
 2. ARUSSY, L. 2005. Passionate and profitable: why customer strategies fail and ten steps to do them right. New Jersey : John Wiley and Sons, 2005. 204 s. ISBN 0-471-71392-9
 3. ARUSSY, L. Congratulations, You Are at Par: The New Four Ps. Customer Relationship Management [elektronická verzia]. 2005. č. 9. [cit. 26. 10. 2005] ISSN 1529-8728. Dostupné na internete: <http://www.ProQuest.com>
 4. Autorizovaný inštitút marketingu. 2009. [online]. Dostupné na internete: <http://www.cim.co.uk/home.aspx>
 5. BAKER, J. M. – HART, S. J. 2008. The Marketing Book. Burlington : Elsevier Ltd., 2008. 644 s. ISBN 978-0-7506-8566-5
 6. BALÁŽ, P. – VERČEK, P. 2002. Globalizácia a nová ekonomika. Bratislava : Sprint, 2002. 175 s. ISBN 80-89085-06-7
 7. BARTÁKOVÁ, G. et al. 2007. Marketing manažment II ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať. Bratislava : Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. 324 s. ISBN 978-80-969856-1-6
 8. BÁRTOVÁ, H. et al. 2007. Chováví spotřebitele a výzkum trhu. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 244 s. ISBN 978-80-245-0778-1
 9. BEDNÁŘ, V. 2011. Marketing na sociálích sítích. Brno : Computer Press, 2011. 197 s. ISBN 978-80-251-3320-0.
 10. BENSOUSSAN, B. E. – FLEISHER, C. S. 2008. Analysis without paralysis: 10 tools to make better strategic decisions. FT Press, 2008. 240 s. ISBN 0-13-236180-9
 11. BIRKNEROVÁ, Z. 2010. Organizačné správanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010. 195 s. ISBN 978-80-555-0128-4
 12. BLAŽKOVÁ, 2007. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha : Grada Publishing, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1535-3
 13. BORDENOM, N. H. 1964. The Concept of the Marketing Mix. [elektronická verzia]. In: Science in Marketing. New York : John Wiley, 1964. [cit. 14. 03. 2010]. Dostupné na internete: <http://commerce.uct.ac.za/
  .../Borden,%201984_The%20concept%20of%20marketing.pdf>
 14. BUTTLE, F. 2004. Customer relationship management: concept and tools.vyd. Amsterdam : Elsevier Ltd., 2004. 359 s. ISBN 07-50655-02-X
 15. ČARNICKÝ, Š – MESÁROŠ, P. 2009. Informačné systémy podnikov. Bratislava : EKONÓM, 2009. 265 s. ISBN 978-80-225-2676-0
 16. DONNELLY, J. H. – GIBSON, J. L. – IVANCEVICH, J. M. 1992. Fundamentals of Management. Von Hoffmann Press, 1992. 840 s. ISBN 80-7169-422-3
 17. DONNELLY, J. H. – GIBSON, J. L. – IVANCEVICH, J. M. 1997. Praha : Grada Publishing, 1997. 824 s. ISBN 80-7169-422-3
 18. DRUCKER, F. P. 2007. The Practice of Management. Oxford : Elsevier Ltd., 2007. 355 s. ISBN 0-75-068504-2
 19. DRUCKER, P. 2000. The knowledge management yearbook 2000 – 2001. Oxsford : Gulf Professional Publishing, 2000. 576 s. ISBN 0-750-67258-7
 20. DUDINSKÁ, E. – NOVOTNÁ, Ľ. – DROPPA, M. 2006. Riadenie vzťahov so zákazníkmi v globálnej ekonomike. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. 219 s. ISBN 80-7165-550-3
 21. DUDINSKÁ, E. – RUČINSKÝ, R. – ŠIMEGH, P. 2004. Medzinárodný marketing. Bratislava : EKONÓM, 2004. 244 s. ISBN 80-225-1799-2
 22. DUDINSKÁ, E. 2001. Globálny marketing.vyd. Bratislava : EKONÓM, 2001. 89 s. ISBN 80-225-13377
 23. DUDINSKÁ, E. et al. 2000. Základy marketingu.vyd. Bratislava : EKONÓM, 2000. 198 s. ISBN 80-225-1222-2
 24. EL SAWY, O. A. 2005. Personal Information Systems for Strategic Scanning in Turbulent Environments: Can the CEO Go ON-Line? [elektronická verzia]. In: MIS Qarterly. 2005. Roč. 9. č. 1. s. 53 – 60. [cit. 20. 01. 2010]. Dostupné na internete: <web.ebscohost.com>
 25. FARKAŠ, D. – LAURIN, I. 2008. Word of Mouth pomáha značke. In: Strategie. [online]. [cit. 01.03.2010]. Dostupné na internete: <http://www.strategie.sk/sk/sedy/prieskumy/mar keting/word-of-mouth-pomaha-znacke.html>
 26. FORET, M. 2003. Marketingová komunikace. Brno : Computer Press, 2003. 275 s. ISBN 80-7226-811-2
 27. FREY, P. 2005. Marketingová komunikace, nové trendy a jejich využití. Praha : Management Press, 2005. 111 s. ISBN 80-7261-129-1.
 28. GANDOLFO, D. 2009. From Marketing Mix to E-Marketing Mix: a Literature Overview and Classification. [elektronická verzia]. In: International Journal of Business and Management. Kanada : Canadian Center of Science and Education, 2009. Roč. 9 č. 4. 8 s. [cit. 30. 03. 2010]. Dostupné na internete: <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/2606/3326> ISSN 1833-3850
 29. GOI, CH. L. 2009. A Review of Marketing Mix: 4Ps or More? [elektronická verzia]. In: International Journal of Marketing Studies. Roč. 1. č. 1. [cit. 15. 04. 2010]. Dostupné na internete: <http://www.ccsenet.org/journal
  /index.php/ijms/article/view/97/1552>
 30. GRAMS, A. 2008. Partner Relationship Management: Vertriebspartner systematisch gewinnen, binden und Steuern. 3. vyd. Norderstedt : BoD – Books on Demand, 2008. 124 s. ISBN 978-3837018486
 31. HAVLÍČEK, K. – KAŠÍK, M. 2005. Marketingové řízení malých a středních podniků. Praha : Management Press, 2005. 172 s. ISBN 80-7261-12
 32. HORÁKOVÁ, H. 2001. Strategický marketing. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 152 s. ISBN 80-7169-996-9
 33. HORODNÍKOVÁ, J. – RYBÁR, R. 2010. Nekonvenčné metódy marketingu ako nástroj udržania hospodárnosti podniku v krízou zmenených ekonomických podmienkach v SR. [on-line]. [cit. 28.11.2011]. Dostupné na internete: <http://www.logistickymonitor.sken/ images/prispevky/horodnikova-9-09.pdf>.
 34. CHAI, L. G. 2009. A Review of Marketing Mix: 4Ps or More? [elektronická verzia]. In: International Journal of Marketing Studies. Kanada : Canadian Center of Science and Education, 2009. Roč. 1. č. 1. 14 s. [cit. 20. 01. 2010]. Dostupné na internete: <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijms/
  article/viewFile/97/1552> ISSN 1918-719X
 35. Chartered Institute of Marketing. 2003. Marketing environment. Londýn : BPP Professional Education, 2003. ISBN 0-751-71257-4
 36. CHARVÁT, J. 2006. Firemní strategie pro podnik. Praha : Grada publishing, 2006. 204 s. ISBN 80-247-1389-6
 37. JAKUBÍKOVÁ, D. 2008. Strategický marketing – stratégie a trendy. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 269 s. ISBN 978-80-247-2690-8.
 38. JAKUBÍKOVÁ, D. 2008. Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha : Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8
 39. JAROŠ, T. 2009. Zónový mobilný marketing. [on-line]. [cit. 01.11.2011]. Dostupné na: <http://www.eprogress.sk/post/zonovy-mobilny-marketing-298/>
 40. JURKOVÁ, J. 2007. Produkt ako nástroj marketingového mixu vysokých škôl. In: Marketing vzdelávacích inštitúcií. Vedecký zborník príspevkov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. C. a M. v Trnave, 2007. s. 122 – 131. ISBN 978-80-89220-86-1
 41. JURKOVÁ, J. 2008. Vybrané aspekty marketingu v kontexte systému vzdelávania SR. In: SCIENTIA IUVENTA 2008. Proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. Zborník z medzinárodnej doktorandskej konferencie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-582-8
 42. JURKOVÁ, J. 2010. Proces spotrebiteľského správania na trhu vysokoškolského vzdelávania. In: Nové trendy v marketingu (Úloha marketingu v čase hospodárskej krízy). Smolenice : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. s. 201 – 210. ISBN 978-80-8105-167-8
 43. KÁČEROVÁ, M. 2005. Demografické starnutie populácie Slovenska a Európy. In: Naša demografia – súčasnosť a perspektívy. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2005. s. 97 – 102. ISBN 80-88946-39-5
 44. KANLIANG, W. – YUAN, W. – JINGTAO, Y. 2005. A Comparative Study on Marketing Mix Models for Digital Products. [elektronická verzia]. In: Internet and Network Economics. Hong Kong : City University of Hong Kong and Stanford University, 2005. s. 660 – 669. [cit. 30. 04. 2010]. Dostupné na internete: <http://www.springerlink.com/index/y77v7880pn043166.pdf> ISSN 0302-9743
 45. KASAJ, I. 2009. Guerilla marketing 2.0. [online]. [cit. 28.09.2011]. Dostupné na internete: <http://ivankasaj.blogspot.com/2009/05/guerilla-marketing-20.html>
 46. KIM, W. CH. – MAUBORGNE, R. 2005. Blue ocean strategy. How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston : Harvard Business School Press, 2005. 256 s. ISBN 978-15-9139-619-2
 47. KITA, J. et al. 2000. 1. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2000. 363 s. ISBN 80-88715-70-9
 48. KITA, J. et al. 2002. 2. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2002. 411 s. ISBN 80-89047-23-8
 49. KOTLER, Ph. – ARMSTRONG, G. 2004. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3
 50. KOTLER, Ph. – DIPAK, C. J. – SUVIT M. 2007. Marketing v pohybu. Nový přístup k zisku, rustu a obnově. Praha : Management Press, 2007. 171 s. ISBN 978-80-7261-161-4
 51. KOTLER, Ph. – KELLER, K. L. 2007. Marketing management. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5
 52. KOTLER, Ph. – WONG, V. – SAUNDERS, J. – ARMSTRONG, G. 2007. Moderní marketing.vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2
 53. KOTLER, Ph. 2001. Marketing management.vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6
 54. KOTLER, Ph. 2002. Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládnou nové trhy. Praha : Management Press, 2002. 258 s. ISBN 80-7261-010-4
 55. KRETTER, A. et. al. 2004. Nitra : SPÚ Nitra, 2004. 288 s. ISBN 80-8069-390-0
 56. KUBÁNOVÁ, J. 2008. Statisické metody pro ekonomicou a technikou praxi. 3. vyd. Bratislava : STATIS, 2008. 245s. ISBN 978-80-85659-47-4
 57. LABSKÁ, H. et al. 2006. Marketingová komunikácia (vybrané časti). Bratislava : EKONÓM, 2006. 222 s. ISBN 80-225-2267-8
 58. LEHTINEN, J. R. 2007. Aktívní CRM : Řízení vztahů se zákazníky. Praha : Grada, 2007. 158 s. ISBN 978-80-247-1814-9
 59. LESÁKOVÁ, D. 2000. Marketingová stratégia. vyd. Bratislava : EKONÓM, 2000. 160 s. ISBN 80-225-1333-4
 60. LESÁKOVÁ, D. et al. 2001. Strategický marketingový manažment. Bratislava : SPRINT vfra, 2001. 339 s. ISBN 80-888-48-90-3
 61. LESÁKOVÁ, D. et al. 2004. Strategický marketingový manažment. vyd. Bratislava : NETRI, 2004. 264 s. ISBN 80-968904-8-4
 62. LEVINSON, J.C. 2005. Guerrilla Marketing for the New Millennium. New York : Morgan James publishing, LLC., 2005. 136 s. ISBN 1-933596-07-4.
 63. LIESKOVSKÁ, V. et al. 2009. Bratislava : Ekonóm, 2009. 253 s. ISBN 978-80-225-2713-2
 64. LIESKOVSKÁ, V. et al. 2005. Spotrebiteľské správanie na trhu bezhoto-vostného platobného styku. Bratislava : EKONÓM, 2005. 168 s. ISBN 80-225-2124-8
 65. LISÝ, J. et al. 2007. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : IURA EDITION, 2007. 636 s. ISBN 80-807-8164-4
 66. MAJARO, S. 1996. Základy marketingu. Praha : Grada, 1996. 312 s. ISBN 80-7169-297-2
 67. MAJTÁN, M. et al. 2009. Manažment. Bratislava : SPRINT vfra, 2008. 432 s. ISBN 978-80-89085-72-9
 68. MATEIDES, A. 2009. Teoretické aspekty integrácie manažérskych systémov. In: Ekonomika a spoločnosť. Journal of Economics and Social Reseach. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2009. Roč. 10, č. 1. s. 13 – 23. ISSN 1335-7069
 69. McDANIEL, C. – GATES, R. 2002. Marketing Research: The Impact of the Internet. South-Western, 2002. 727 s. ISBN 0324067976
 70. MEFFERT, H. 1996. Marketing management. vyd. Praha : Grada Publishing, 1996. 552 s. ISBN 80-7169-329-4
 71. Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky. 2010. Stratégia spotrebiteľskej politiky na roky 2007 – 2013. [elektronická verzia]. Bratislava : Ministerstvo hospodárstva a výstavby, 2009. 36 s. [cit. 08. 02. 2010]. Dostupné na internete: <http://www.economy.gov.sk/dokumenty-v-oblasti-ochrany-spotrebitelov-5947/127632s>
 72. MINTZBERG, H. – GHOSHAL, S. 2003. The strategy process: concepts, contexts, cases. Pearson Education, 2003. 489 s. ISBN 0-273-65120-X
 73. MORRISON, A. 1995. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha : Victoria Publishing, 1995. 523 s. ISBN 80-85605-90-2
 74. NAISBITT, J. 1990. Megatrends 2000. New York : William Morrow and Company, 1990. ISBN 0-688-07224-0
 75. NARVER, J. C. – SLATER, S. F. – MacLACHLAN, D. L. 2000. Total Market Orientation, Business Performance, and Innovation. [elektronická verzia]. In: 2000 Working Paper Series. Cambridge : Marketing Science Institute, 2000. No. 116. 34 s. [cit. 18. 06. 2010]. Dostupné na internete: <http:// www.msi.org/publications/publication.cfm?pub=18>
 76. NIRMALYA, K. 2008. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha : Grada Publishing, 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2439-3
 77. OLDROPYD, M. 2006. Marketing Enviroment. Oxford : Linancre House, 2007. 353 s. ISBN 978-0-7506-8398-2
 78. PAULIČKOVÁ, R. 2005. Regionálny a mestský marketing. Bratislava : EUROUNION, 2005. 132 s. ISBN 80-88984-72-6
 79. PEKÁR, J. – ORŠULOVÁ, A. – BREZINA, I. 2009. Analýza absolútnej koncentrácie vybraného odvetvia pomocou Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu. In: Ekonomický časopis. Bratislava : Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV, 2009. č. 1. 18 s. ISSN 0013-3035
 80. PETER, J. P. – DONNELLY, J. H. 1991. Marketing management : knowledge and skills. USA : R. R. Donnelley & Sons Company, 1991. 943 s. ISBN 0-256-09225-7
 81. PORTER, M. E. 1993. Konkurenční výhoda: jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. Praha : Victoria publishing, 1993. 632 s. ISBN 80-85605-12-0
 82. PORTER, M. E. 1998. Competitive strategy: techniques for analysing industries and competitors with a new introduction. New York : Free Press, 1998. 855 s. ISBN 0-684-84147-9
 83. PŘIKRYLOVÁ, J. – JAHODOVÁ, H. 2010. Moderní marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 320. ISBN 978-80-247-3622-8.
 84. RAJT, Š. 2000. Marketing. Charakteristika, stratégia, proces. Bratislava : SPRINT vfra, 2000. 133 s. ISBN 80-8848-62-8
 85. RICHTEROVÁ, K. et al. 2005. Marketingový výskum. Bratislava : Ekonóm, 2005. 376 s. ISBN 80-225-2064-0
 86. RIMARČÍK, M. 2008. Štatistický navigátor. [online]. Dostupné na internete: <http://www.rimarcik.com>
 87. SADLER, Ph. – CRAIG J. C. 2003. Strategic management. London : Kogan Page Publishers, 2003. 272 s. ISBN 0-7494-3938-6
 88. SEDLÁČKOVÁ, H . – BUCHTA, K. 2006. Strategická analýza. Praha : C. H. Beck, 2006. 119 s. ISBN 80-7179-367-1
 89. SLÁVIK, Š. 2005. Strategický manažment. Bratislava : Sprint, 2005. 403 s. ISBN 80-89085-49-0
 90. Slovenská asociácia výskumných agentúr. 2010. [online]. Dostupné na internete: <http://www.sava.sk>
 91. SOLOMON, M. R. et al. 2006. Marketing očima světových marketing manažeru. Brno : Computer Press, 2006. 572 s. ISBN 80-251-1273-X
 92. STARZYCZNÁ, H. et al. 2007. Metodologie marketingu vztahů a její postavení v rámci strategického marketingu a řízení vztahů se zákazníkem (CRM) – praktické využití. Vědecké monografie. Karviná : Slezké univerzity v Opavě. Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, 2007. 250 s. ISBN 978-80-7248-451-5
 93. STEINöCKER, R. 1998. Strategický controlling. Praha : Profess Consulting, 1998. 172 s. ISBN 80-900-1782-5
 94. ŠÍBL, D. et al. 2002. Veľká ekonomická encyklopédia. Bratislava : SPRINT, 2002. 967 s. ISBN 80-89085-04-0
 95. ŠTĚDROŇ, B – BUDIŠ, P. – ŠTĚDROŇ, B. jr. 2009. Marketing a nová ekonomika. Praha : C. H. Beck, 2009. 224 s. ISBN 978-80-7400-146-8
 96. ŠTEFKO, R. 2003. Akademické marketingové inštrumentárium v marketingu vysokej školy. Bratislava : R. S. Royal Service, 2003. 262 s. ISBN 80-968379-5-8
 97. TODARO, M. 2008. Internet Marketing Methods Revealed: The Complete Guide to Becoming an Internet Marketing Expert. Atlantic Publishing Company, 2008. 336 s. ISBN 1-601-38265-0
 98. TOFFLER, A. – TOFFLEROVÁ, H. 1996. Utváranie novej civilizácie. Politika Tretej vlny. Bratislava : Open Windows, 1996. 116 s. ISBN 80-85741-15-6
 99. TOFFLER, A. – TOFFLEROVÁ, H. 2001. Nová civilizace. Třetí vlna a její dusledky. Praha : Dokořán, 2001. 126 s. ISBN 80-86569-00-4
 100. TOMEK, G. – VÁVROVÁ, V. 2007. Trendy v marketingu. In: Marketing & komunikace. 2007. Roč. XVII. č. 2. s. 6 – 8. ISSN 1211-5622
 101. VAŇO et. al. 2009. Populačný vývoj v SR 2008. [elektronická verzia]. Bratislava : Inštitút informatiky a štatistiky, 2009. 78 s. ISBN 978-80-89398-13-3. [cit. 14. 04. 2010]. Dostupné na internete: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf
  /PV2008.pdf>
 102. VEBER, J. et al. 2007. Řízení jakosti a ochrana spotrebitele. Praha : Grada Publishing, 2007. 201 s. ISBN 978-80-247-1782-1
 103. VINCÚR, P. et al. Teória a prax hospodárskej politiky. 4. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2007. 432 s. ISBN 978-80-89085-80-4
 104. VOLEJNÍKOVÁ, J. 2005. Kompendium ekonomických teórií. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2005. 378 s. ISBN 80-7259-020-0
 105. VOLOŠIN, M. 2003. Strategický manažment podniku. Bratislava : EKONÓM, 2003. 208 s. ISBN 80-225-1628-7
 106. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306 z 18. júna 2007, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
 107. VYSEKALOVÁ, J. – KOMÁRKOVÁ, R. 2002. Psychologie reklamy. 2. vyd. 2002. 264 s. ISBN 80-247-0402-1
 108. Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 109. Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
 110. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
 111. Zákon č. 287/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
 112. Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
 113. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 114. Zákon č. 648/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov