Konkurenčné stratégie

Plánovanie na úrovni strategických podnikateľských jednotiek obsahuje aj formuláciu konkurenčnej stratégie. Cieľom konkurenčnej stratégie je získať výhodu nad konkurentom s ohľadom na vplyvy širšieho okolia.


Existujú rôzne druhy konkurenčných stratégií. Jedny z najznámejších sú konkurenčné stratégie podľa Portera (nazývané aj generické stratégie).


Základom pre vymedzenie Porterových stratégií sú dva parametre:

  • typ konkurenčnej výhody,
  • konkurenčný rozsah.

Na základe typu konkurenčnej výhody a jej rozsahu sú definované základné varianty podnikateľských stratégií:

  • stratégia minimalizácie nákladov (nákladové vodcovstvo),
  • stratégia diferenciácie,
  • stratégia úzkeho zamerania (stratégia koncentrácie).

 

Okrem Porterových konkurenčných stratégií, ktoré presadzujú jednu dominantnú stratégiu (diferenciácia a nízke náklady sa vylučujú), je známy aj Hallov konkurenčný model. Ten ponúka dve konkurenčné stratégie, ktorých kombinácia je úspešná. V teórii sa však možno stretnúť aj s inými modelmi.