Plánovanie na úrovni strategických podnikateľských jednotiekNa korporatívnej úrovni sa realizuje strategické korporatívne plánovanie. Podnikateľské strategické plánovanie je plánovanie, ktoré je realizované na úrovni SPJ. Proces strategického plánovania podnikateľských jednotiek zahŕňa osem krokov.

 

 1. 1. krok: Poslanie podnikateľskej jednotky

Poslanie podnikateľskej jednotky by malo odpovedať na otázky, prečo podnikateľská jednotka existuje, čo by chcela robiť a čo vie robiť. Okrem toho deklaruje, akým spôsobom bude uspokojovať záujmy najdôležitejších účastníkov (akcionárov, zákazníkov, zamestnancov a verejnosti a iných záujmových skupín).


V praxi exituje niekoľko spôsobov vyjadrenia poslania, napr. formulovanie poslania prostredníctvom „3C“:

 1. zákazník (Customer) – poslanie obsahuje, aký typ zákazníka chce uspokojiť a aké potreby chce uspokojiť;
 2. spoločnosť (Company) – poslanie spoločnosti sa charakterizuje prostredníctvom produktov, ktoré vyrába a technológií, ktoré využíva;
 3. konkurencia (Competion) – poslanie prezentuje, aké je postavenie podniku voči konkurencii.

Poslaním je vyslovená iba orientácia a postoje, nie merateľné ciele.


 1. 2. a 3. krok: Analýza externého a interného prostredia

V druhom kroku sa vykonáva analýza zameraná na diagnostiku externého prostredia orientovaná na príležitosti a hrozby a v treťom kroku diagnostika interného prostredia, ktorá sa sústredí na silné a slabé stránky podniku.


 1. 4. krok: Formulovanie cieľov

Štvrtým krokom v procese plánovania je formulovanie cieľov. Cieľom podniku sa rozumie konkrétny stav, ktorého dosiahnutie sa predpokladá v určitom časovom období. Pri formulácii cieľov je nevyhnutné dodržať požiadavky kladené na ciele. Ciele musia byť:

 • hierarchicky usporiadané (od najdôležitejšieho k menej dôležitému),
 • kvantifikovateľné,
 • reálne,
 • konzistentné.

 1. 5.krok: Formulovanie stratégie

Ciele určujú, kam sa chce firma dostať, neobsahujú návod, akým spôsobom je možné plánované zámery uskutočniť. Spôsob, akým je možné stanovené ciele uskutočniť, určuje stratégia.


Stratégia je jednotný, súhrný a integrovaný plán, ktorý je navrhnutý, aby zabezpečil dosiahnutie základných cieľov podniku. Odpovedá na otázku „ako?“ a určuj základné smery vedúce k splneniu cieľov. Mintzberg a Ghosal (2003) prezentujú skutočnosť, že celková stratégia je výsledkom jednak zámernej (plánovanej) stratégie, ale aj emergentnej (neplánovanej) stratégie, ktorá vzniká v priebehu realizácie zámernej stratégie. Poukazuje na potrebu kompromisu medzi dlhodobou stabilitou stratégie, a zároveň na požiadavku smerovanú k maximálnej pružnosti realizovanej stratégie.


 1. 6. krok: Formulovanie programov

Šiestym krokom je formulovanie programov, ktoré je nevyhnutné vypracovať za účelom úspešnej implementácie stratégie. Programy určujú spôsob realizácie stratégie.


 1. 7. a 8. krok: Implementácia, spätná väzba a kontrola

Siedmym krokom je samotná implementácia. Súčasťou plánovania je aj vypracovanie kontrolných prvkov pre sledovanie priebehu implementácie stratégie a prípadné korekčné opatrenia, čo je obsahom ôsmeho kroku procesu plánovania na úrovni strategických podnikateľských jednotiek.