Implementácia, kontrola a spätná väzba

Po plánovaní má firma jasne definované poslanie a ciele, nasleduje realizácia stratégie a príslušných marketingových programov. Implementácia je vnímaná ako proces, v ktorom sa marketingové plány premieňajú na činnosti a rozhodnutia, ktoré zabezpečujú, že plán bude realizovaný takým spôsobom, aby sa dosiahlo splnenie ním stanovených cieľov. Implementácia marketingových plánov si vyžaduje schopnosť rozpoznať a diagnostikovať problém, určiť úroveň podniku, na ktorej sa nachádza, implementačné schopnosti a schopnosti vyhodnocovať výsledky.


Súčasťou úloh manažéra je nielen plánovanie a implementácia, ale aj kontrola. Marketingová kontrola je proces zisťovania a hodnotenia výsledkov realizácie marketingových stratégií a plánov a proces uplatňovania korekčných opatrení na zabezpečenie splnenia marketingových cieľov.