Direct marketing

Direct marketing je ostatným prvkom komunikačného mixu. Je vnímaný ako interaktívny marketingový systém, ktorý využíva jedno alebo viac médií k docieleniu merateľnej reakcie v danom mieste. Definovaný je ako využitie priamych kanálov pre oslovenie zákazníka a k doručeniu tovaru zákazníkov bez použitia marketingových sprostredkovateľov či medzičlánkov.


Medzi nástroje direct marketingu patria najmä direct mail, telemarketing, nákupy cez internet, katalógový predaj, teleshoping a iné. Využite média pri direct marketingu nie je limitované, využíva televíziu, rozhlas, noviny, časopisy, poštu, fax, mail, internet.


Základom direct marketingu je komplexná databáza informácií o zákazníkoch. V danom prípade je možné hovoriť už o databázovom marketingu, teda o prístupe, ktorého základom je dlhodobý vzťah so zákazníkom a obojstranná komunikácia. Práve kvalitná, presná a aktuálna databáza je základom úspechu či už adresného alebo neadresného direct marketingu.

Direct marketing má niekoľko výhod:

  • zacielenie na jasne vymedzený a zmysluplný segment,
  • efektívne zacielenie a obojstranná komunikácia umožňujúca vytvoriť osobnejší vzťah so zákazníkom,
  • možnosť kontrolovanej a merateľnej reakcie na ponuku,
  • dlhodobé využívanie.