Nový model 4P

Návrh nového modelu 4P publikoval Arussy (2005), ktorý je riadený aktivitami zákazníka a prepojený na podnikové činnosti. Zahŕňa pohľad podniku, ale aj zákazníka a pozostáva z nasledujúcich nástrojov:

  • prémiová cena (Premium Price),
  • preferencia podniku alebo produktu (Preference of Company or Product),
  • podiel na celkovom rozpočte zákazníka (Portion of Overall Customer Budget),
  • nepretržitosť dlhodobého vzťahu (Pernanence of Overall Relationship Longevity).

Zákazníci sú na základe aplikovania týchto nástrojov začlenení do princípov spoločnosti a stávajú sa tak integrálnou súčasťou podniku.