Cena

V marketingových postupoch prevládajú necenové faktory, cena však ostáva rozhodujúcim prvokom marketingového mixu. Je jediným prvkom marketingového mixu, ktorý produkuje príjmy. Ostatné prvky produkujú iba náklady. V porovnaní s ostatnými prvkami marketingového mixu sa vyznačuje najvyššou pružnosťou.


Cena predstavuje protihodnotu, ktorú musí zákazník zaplatiť za získanie produktu, je vyjadrením hodnoty produktu. Cenou pritom môže byť mzda, nájomné, poistné, honorár, mýto, provízia, daň a iné, v závislosti na produkte, za ktorý zákazník platí.