Strategické marketingové riadenie

Podniky sa dokážu prispôsobovať a reagovať na neustále sa meniace podmienky na trhu prostredníctvom trhovo orientovaného plánovania. Strategický riadiaci proces pozostáva z plánovania, realizácie (implementácie) a kontroly, vrátane spätnej väzby. Marketingový manažment je možné vnímať aj ako súbor funkcií. Znamená analýzu, plánovanie, implementáciu a kontrolu programov navrhovaných pre vytvorenie, vybudovanie a udržanie výhodnej výmeny s cieľovými zákazníkmi za účelom dosiahnutia cieľov organizácie.


Trhovo orientované plánovanie je manažérsky proces rozvíjajúci životaschopné zhody medzi cieľmi, schopnosťami a zdrojmi organizácie a meniacimi sa trhovými príležitosťami. Cieľom strategického plánovania je vytvárať a pretvárať podnikateľské aktivity a produkty firmy tak, aby ich kombinácia zabezpečovala zisky a rast.


Strategické marketingové plánovanie zahŕňa všetky oblasti podnikania podniku, resp. korporácie (vychádza z predpokladu, že podnik má viacero odlišných podnikateľských aktivít a člení sa na strategické podnikateľské jednotky.


Strategické plánovanie podniku je úlohou vrcholového manažmentu a vyžaduje aktivity v troch kľúčových oblastiach:

  1. riadenie podnikateľských aktivít podniku (investičného portfólia),
  2. určovanie sily jednotlivých podnikateľských aktivít,
  3. zavádzanie určitej stratégie pre každú podnikateľskú činnosť.