Marketingový informačný systém

Aktívne pracovať s informáciami znamená vedieť formulovať požiadavky na informácie, vedieť vyhľadať požadované informácie a vedieť informácie efektívne využiť pri riadení.

Dobre riadiť podnik znamená riadiť jeho budúcnosť a riadiť budúcnosť znamená pracovať s informáciami. Rozhodovanie akéhokoľvek typu za nezaobíde bez informácií.