Marketingové prostredie

Marketingové prostredie tvoria sa nekontrolovateľné faktory, ktoré obklopujú podnik. Marketingové prostredie sa skladá z makroprostredia a mikroprostredia.


Makroprostredie pozostáva zo 6 typov prostredia:

  • demografické,
  • ekonomické,
  • politické a legislatívne,
  • prírodné (ekologické),
  • sociálne,
  • vedecko-technické.

Mikroprostredie je tvorené konkurenciou, dodávateľmi, odberateľmi (zákazníkmi), marketingovými sprostredkovateľmi, verejnosťou a samotným podnikom.


Marketingové prostredie je charakterizované dynamikou, ktorá je daná rozsahom a frekvenciou zmien, zložitosťou a tiež turbulenciou vyjadrenou prostredníctvom diskontinuít a predvídateľnosti prostredia, v ktorom podnik pôsobí.


Marketingové prostredie nie je statické, je dynamické. Faktory meniaceho sa prostredia podnik ovplyvňujú rozdielnym spôsobom, s odlišnou intenzitou a majú rôznu váhu pri marketingových rozhodnutiach. Úlohou diagnostiky marketingového prostredia podniku je skúmanie súčasného stavu a zároveň aj prognózovanie budúceho stavu. Predstavuje východisko pre rozhodovanie a tvorbu marketingovej stratégie.