Marketingová komunikácia

Marketing znamená nielen vyvinúť produkt, stanoviť pre neho cenu a zabezpečiť jeho dostupnosť zákazníkom prostredníctvom distribúcie. Zaoberá sa tiež marketingovou komunikáciou či už so súčasnými alebo potenciálnymi zákazníkmi, predajcami, dodávateľmi, verejnosťou a inými cieľovými publikami. Komunikácia so zákazníkom a ďalšími záujmovými skupinami je zo všetkých zložiek marketingového mixu najmenej pochopená a pravdepodobne najviac zneužívaná. Je možné ju chápať ako synergické prepojenie podnikovej komunikácie s marketingovou komunikáciou.


Marketingovú komunikáciu možno definovať ako špecifický súbor medziľudských a medzisubjektových aktivít, zameraných na vytváranie synergického efektu vyplývajúceho zo zosúladenia jednotlivých nástrojov komunikačného mixu. Úspešné uplatňovanie stratégie marketingovej komunikácie je podmienené zohľadnením všeobecných zásad procesu komunikácie a využívaním komunikačného mixu, ktorý sa skladá z piatich hlavných nástrojov:

  • reklama,
  • podpora predaja,
  • public relations,
  • osobný predaj,
  • priamy marketing.

Ich vzájomným prepojením by sa mal dosiahnuť maximálny, navzájom sa znásobujúci a posilňujúci synergicky efekt. Ucelenosť a prepojenosť jednotlivých komunikačných nástrojov (Coherence), konzistentnosť a vyváženosť (Consistency), kontinuita (Continuity) a vzájomne sa dopĺňajúce a podporujúce nástroje marketingovej komunikácie (Complementary) sú hlavné atribúty a charakteristiky tzv. integrovanej marketingovej komunikácie. Tá realizuje komunikačné aktivity s dôrazom na pridanú hodnotu celej škály komunikačných nástrojov a ich vzájomnú kombináciu za účelom dosiahnutia zrozumiteľnosti, komplexnosti a maximalizácie vplyvu marketingovej komunikácie.