Marketing a marketingový manažment

Marketing sa zaoberá zisťovaním a uspokojovaním ľudských a spoločenských potrieb. Podstatou marketingu je, že úspech vychádza z porozumenia potrebám a prianiam okolia a z vytváraných produktov, ktorými sú tieto potreby a priania napĺňané.


Marketing sa definuje ako spoločenský a manažérsky proces, prostredníctvom ktorého uspokojujú jednotlivci a skupiny svoje potreby a priania v procese výroby alebo výmeny produktov a hodnôt. Prvá časť definície uvádza marketing ako spoločenský a manažérsky proces. Podstatu a obsah marketingu vysvetľuje druhá časť definície: jednotlivci a skupiny uspokojujú svoje potreby a priania v procese výroby alebo výmeny produktov a hodnôt.


Marketing je definovaný aj ako manažérsky proces, ktorý je zodpovedný za vyhľadávanie, prijímanie a uspokojovanie požiadaviek zákazníkov.


Marketing je možné chápať dvoma spôsobmi:

  1. Marketing ako postoj podnikateľských jednotiek, filozofia a mravné poslanie

Marketing si vyžaduje dobre prepracovanú a hlboko zakorenenú filozofiu podniku, ktorou sa riadia všetky zložky organizácie pri všetkých svojich činnostiach a aktivitách. Tento spôsob správania musí platiť pre všetky organizačné zložky podniku, nielen pre pracovníkov na marketingovom úseku. Vo vzťahu k produktom (výrobkom a službám) marketingovo orientované podniky uvažujú skôr o tom, čo si chce zákazník kúpiť a nie o tom, čo podnik v skutočnosti vyrába.

  1. Marketing ako funkcia (sústava činností)

Použitá definícia marketingu ho vníma ako sústavu činností. Definíciu je možné rozčleniť na niekoľko častí:

1. marketing je riadiaci (manažérsky) proces,

2a. marketing je zodpovedný za vyhľadávanie potrieb zákazníkov,

2b. marketing je zodpovedný za prijímanie potrieb zákazníkov,

2c. marketing je zodpovedný za uspokojovanie potrieb zákazníkov.